ZARZĄDZENIE Nr 30/2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 26 lutego 2021 r.

 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art.65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

 

§1.

Do obsługi środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi sfinansowanych służy wydzielony rachunek bankowy o numerze

56 8004 0002 2001 0000 0316 0163 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Raszynie.

 

§2.

Plan finansowy dla określonego w §1 rachunku w zakresie dochodów określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§3.

Plan finansowy dla określonego w §1 rachunku w zakresie wydatków określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.