ZARZĄDZENIE Nr 31/2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Na podstawie art.65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568 ze zm.), zarządzam, co następuje:

  

§1.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wydatki związane z realizacją Programu „Wspieraj Seniora” gromadzone są na rachunku bankowym o numerze

88 8004 0002 2001 0000 0316 0169 prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Raszynie.

 

§2.

Do obsługi wydatków na realizację Programu „Wspieraj Seniora” służy rachunek bankowy o numerze 76 8004 0002 2001 0000 1209 0011 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Raszynie.

 

§3.

Ustala się następujący plan finansowy:

  1. w zakresie dochodów:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

                Treść

            Wartość

852

85295

2700

POMOC SPOŁECZNA

28 709,00

Pozostała działalność

28 709,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

28 709,00

                Razem:

28 709,00

 

  1. w zakresie wydatków: 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

                Treść

            Wartość

852

85295

4300

POMOC SPOŁECZNA

28 709,00

Pozostała działalność

28 709,00

Zakup usług pozostałych

28 709,00

                    Razem:

28 709,00

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.