Zarządzenie Nr 33/2021
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 26.02.2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 176/20 Wójta Gminy Raszyn z dnia 29.10.2020 r. w sprawie pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kultury Raszyn

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 68 i 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega § 1 ust. 2 w/w Zarządzenia i otrzymuje następujące brzmienie:

,,2. Pełnienie obowiązków następuje z dniem 30 października 2020 r. i stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w Centrum Kultury Raszyn na okres 6 m-cy tj. do dnia 30.04.2021 r.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Kadr i Zarządzania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.