05/03/2021    S45

Polska-Raszyn: Elektryczność

2021/S 045-111067

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Raszyn
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Ładach
Adres pocztowy: ul. Długa 49
Miejscowość: Dawidy Bankowe
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego
Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 5
Miejscowość: Słomin
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1,,Pod Topolą” w Raszynie
Adres pocztowy: ul. Pruszkowska 21c
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie”
Adres pocztowy: ul. Lotnicza 43A
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkola nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów”
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 18
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Falentach
Adres pocztowy: ul. Opackiego 44
Miejscowość: Falenty
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Sękocinie
Adres pocztowy: ul. Sękocińska 20
Miejscowość: Sękocin Stary
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Świetlica Środowiskowa „Świetlik”
Adres pocztowy: ul. Spokojna 23
Miejscowość: Rybie
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Sportu Raszyn
Adres pocztowy: ul. Sportowa 30
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Raszyn Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 3
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Kultury Raszyn
Adres pocztowy: al. Krakowska 29A
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 20
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie gminy Raszyn

Numer referencyjny: ZP.271.1.31.2020.DC

II.1.2)Główny kod CPV

09310000 Elektryczność

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie gminy Raszyn” w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r poz. 833 ze zm).

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Najtańsza oferta: 4 826 781.38 PLN / Najdroższa oferta: 5 716 744.80 PLN brana pod uwagę

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie gminy Raszyn” w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r poz. 833 ze zm).

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulic na terenie gminy Raszyn tj. do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, dziesięciu jednostek organizacyjnych gminy Raszyn oraz trzech podmiotów posiadających osobowość prawną tj. do:

1) Gminy Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a, 05-090 Raszyn, (wraz z oświetleniem ulicznym oraz pozostałym wykorzystaniem, wyszczególnione w załączniku nr 1);

2) Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2, 05-090 Raszyn;

3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, z siedzibą w Dawidach Bankowych przy ul. Długiej 49, 05-090;

4) Szkoły Podstawowej w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego, z siedzibą w Słominie przy ul. Wierzbowej 5, 05-090 Raszyn;

5) Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1,,Pod Topolą” w Raszynie, z siedzibą w Raszynie przy ul. Pruszkowskiej 21c, 05-090 Raszyn;

6) Przedszkola nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie”, z siedzibą w Raszynie przy ul. Lotniczej 43A, 05-090 Raszyn;

7) Przedszkola nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów”, z siedzibą w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 18, 05-090 Raszyn

8) Przedszkola w Falentach, z siedzibą w Falentach, ul. Opackiego 44, 05-090;

9) Przedszkola w Sękocinie, z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Sękocińskiej 20, 05-090 Raszyn;

10) Świetlicy Środowiskowej,,Świetlik” z siedzibą w Rybiu przy ul. Spokojnej 23, 05-090 Raszyn;

11) Centrum Sportu Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Sportowej 30, 05-090 Raszyn;

12) Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Raszyn Sp. z o.o., z siedzibą w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn;

13) „Centrum Kultury Raszyn” z siedzibą w Raszynie przy al. Krakowskiej 29A, 05-090 Raszyn;

14) Gminnej Biblioteki Publicznej, z siedzibą w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 20, 05-090 Raszyn.

Łącznie Zamawiający wyznaczył 237 punktów poboru energii elektrycznej do: oświetlenia ulic, dróg oraz obiektów użyteczności publicznej.

Szacunkowe ilości energii w zakresie każdej z taryf w okresie trwania umowy (tj. 24 mies.) określone zostały w załączniku A.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 217-530074

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na tereniegminy Raszyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

05/02/2021

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Orange Energia Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 826 781.38 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmiany postanowień umowy, określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy – załączniku do SIWZ.

Z uwagi na szacunkowe określenie zużycia energii (możliwość zwiększenia poboru energii spowodowana np. warunkami pogodowymi, możliwy rozwój infrastruktury, modernizację instalacji odbiorczych, likwidację zbędnych PPE), Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian

W umowie (tzn. zwiększenie w czasie trwania umowy wartości dostawy o maks. 10 %. Ewentualne wprowadzenie zmian, nastąpi tylko w załączniku do umowy zawierającym wykaz PPE i ich numery ewidencyjne.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/03/2021