Raszyn, dnia 05.03.2021r.

OŚGK.6220.12.2020.JK(26)

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku z art. 49, art. 36 §2 i art. 10, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn,

zawiadamia Strony

- o zebranym materiale dowodowym i zakończeniu postępowania w sprawie wydania na wniosek Inwestora: D&D Devco sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa reprezentowanej przez pełnomocnika postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw z myjnią automatyczną oraz ręczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na części działek nr ew. 62/16 i 66/29, obręb Sękocin Stary, gm. Raszyn, powiat pruszkowski.

Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń sołectwa Sękocin Stary.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przy ul. Szkolnej 2a, w godzinach urzędowania (pn. 8.30-17.30, wt-czw. 8:30-15:30, pt. 8.30-13.30) w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, w terminie 7 dni od dnia doręczenie. Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (22 701-79-10).

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu– wejście główne. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19” ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+22 701-79-10, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: mmarszalek@raszyn.pl, ratusz@raszyn.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu w opinii z dnia 22.02.2021 r. znak WA.ZZŚ.5.435.1.650.2020.KP/KZ.2 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w opinii z dnia 19.01.2021r. znak WOOŚ-I.4220.1619.2020.ACH nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazali na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań wymienionych w w.w opinii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii, tj. od dnia 26.11.2020r. nie wydał opinii i zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam o braku możliwości załatwienia ww. sprawy, dotyczącej wydania przedmiotowej decyzji, w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na umożliwienie stronom zgodnie z art. 9 i 10 § 1 Kpa. przed wydaniem decyzji zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

W związku z powyższym informuję, o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30.04.2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia wraz z uzasadnieniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 05.03.2021r.

 

 

 

Otrzymują:

1.Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

2.aa

3.Pełnomocnik Inwestora – D&D Devco Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń sołectwa Sękocin Stary