Raszyn, dnia 05.03.2021r.

OŚGK.6220.18.2020.JK(22)

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 10/2021 Wójta Gminy Raszyn znak OŚGK.6220.18.2020.JK(19)  z dnia 22.02.2021r.

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, że w dniu 05.03.2021 r. wydał postanowienie znak OŚGK.6220.18.2020.JK(21) o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 10/2021, znak: OŚGK.6220.18.2020.JK(19) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno – magazynowo -usługowego z zespołem socjalno- biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr ew. 196/2, 197, 198, 199/2, 200, 201/2, 202/3, 202/4, 203/1, 203/2, 206/1, 207/1, 207/2, 208, 209, 210/2, obręb Puchały, gm. Raszyn.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a w Raszynie, pok.207a w godzinach urzędowania.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie (tel. 22 701-79-10 lub drogą elektroniczną na adres mmarszalek@raszyn.pl) od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn bip.raszyn.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń właściwej terytorialnie Rady Osiedla.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl.

Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn.

 

 

Obwieszczenie/informacja o wydaniu decyzji

zostało udostępnione

w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 08.03.2021 r.

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń właściwej terytorialnie Rady Osiedla – 1 egzemplarz.