Raszyn, dnia 08.03.2021r.

OŚGK.6220.17.2020.MM(22)

 

OBWIESZCZENIE/INFORMACJA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, że w dniu 08.03.2021 r. wydał decyzję nr 16/2021, znak: OŚGK.6220.17.2020.MM(21) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni wierconej o wydajności >10,0m3/h na działce o nr ew. 36/2, w miejscowości Sękocin Stary, gm. Raszyn powiat pruszkowski.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a w Raszynie, pok.207a w godzinach urzędowania.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie (tel. 22 701-79-10 lub drogą elektroniczną na adres mmarszalek@raszyn.pl) od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn bip.raszyn.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń właściwej terytorialnie Rady Osiedla.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl.

Zgodnie zart.49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn.

 

 

 

Obwieszczenie/informacja o wydaniu decyzji

zostało udostępnione

w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 08.03.2021 r.

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń właściwej terytorialnie Rady Osiedla – 1 egzemplarz.