Zarządzenie nr 50 /2021
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku na terenie Gminy Raszyn oraz uchwalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) oraz „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.” Przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/303/2020 Rady Gminy Raszyn w dniu 26 listopada 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w składzie:

  1. Alicja Gadowska – Przewodniczący Komisji
  2. Mariola Kwaśna – Członek Komisji
  3. Dominik Chmielewski – Członek Komisji
  4. Petronela Owczarz – Członek Komisji reprezentujący organizację pozarządową

§ 2.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie traci moc z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.