Raszyn, dnia 17.05.2021 r.

OŚGK.6331.16.2019.BB(57)

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, iż po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego zbadania czy na dz. nr ew. 2256, 2257, 2249, 2250, 853/26, 854/10, 855/11, 856/8 w miejscowości Nadarzyn, gm. Nadarzyn doszło do zmiany stosunków wodnych ze szkodą dla działki nr ew. 2239 w miejscowości Nadarzyn, gm. Nadarzyn została wydana Decyzja nr 35/2021 z dnia 14.05.2021r. znak OŚGK.6331.16.2019.BB(56).
Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Decyzja zostanie przesłana stronom postępowania za pośrednictwem operatora pocztowego na adres wskazany w aktach sprawy.
Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie opublikowano poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce Urząd Gminy Raszyn » Tablica ogłoszeń w dniu 17.05.2021 r.