OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 poz. 183 z późn. zm.), „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2021” przyjętego Uchwałą nr XXXV/309/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz „Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2021” przyjętego Uchwałą nr XXXV/308/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2020 r., komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 91/2021 Wójta Gminy Raszyn z dnia 23 czerwca 2021 r. wniosła o przyznanie dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadaniaw roku 2021 Organizacje składające oferty
I
Zad. Nr 1 Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 10.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka Świętej Faustyny Kowalskiej w Sękocinie Starym
10.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach
7.500,00 zł Rzymskokatolicka Parafia Św. Szczepana w Raszynie
Zad. Nr 2 Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci należących do Raszyńskiej Drużyny Harcerskiej. 10.000,00 zł Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego

Datacje zostały przyznane dla wyżej wymienionych organizacji.