ZARZĄDZENIE Nr 147/2021
WÓJTA GMINY RASZYN
z dnia 15 września 2021 roku


w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru pracowników.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w związku z § 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Raszyn z dnia 20 sierpnia 2009 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1


Powołuję Komisję Rekrutacyjną ds. naboru na stanowisko:

PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. drogowych w Referacie Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej (KZ.2110.25.2021)

1. Andrzej Zaręba –  Wójt Gminy – Przewodniczący Komisji
2. Beata Krzysztofowicz – Kierownik Referatu Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej – Członek Komisji
3. Gadowska Alicja –Sekretarz Gminy – Sekretarz Komisji.

§ 2


Zadania Komisji Rekrutacyjnej określa Regulamin, o którym mowa na wstępie.

§ 3


W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu, rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego Komisji.

§4


Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Komisji.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.