ZARZĄDZENIE NR 148/2021

WÓJTA GMINY RASZYN

z dnia 15 września 2021 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie do reprezentowania Gminy Raszyn podczas realizacji projektu pn. „Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz.1372) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wójt Gminy Raszyn udziela Dyrektorowi Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie Pani Hannie Pasterskiej pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Raszyn w sprawie realizacji projektu pn. „Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn”, numer umowy RPMA.10.01.04-14-e040/20-00 z dnia 15.07.2021r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dalej „Projekt”, w zakresie:

  1. czynności związanych z zatrudnianiem nauczycieli w ramach godzin dodatkowych zgodnie z art. 35a ustawy Karta Nauczyciela lub nauczycieli zewnętrznych na podstawie Kodeksu pracy, niezbędnych do realizacji Zadania 1 Projektu – Rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zadania 2 Projektu – Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności poprzez zajęcia dodatkowe z pedagogiem;
  2. ponoszenia wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli, wynikających z ich zatrudnienia określonego w pkt 1);
  3. ponoszenia wydatków związanych z zapewnieniem realizacji Projektu w tym zadanie 3 – Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 16 nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zadanie 4 – Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu do terapii oraz kosztów pośrednich;
  4. prowadzenia postępowań zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych, w ramach Projektu;
  5. nadzoru nad dokonywanymi wydatkami, prowadzonymi w ramach wyodrębnionego rachunku bankowego w ramach realizacji Projektu;
  6. podpisywania umów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Projektu;
  7. prowadzenia i nadzorowania wszystkich czynności dotyczących prawidłowej realizacji Projektu przez Przedszkole;
  8. kontroli dotyczących Projektu.

§ 2

  1. Pełnomocnictwa udziela się na okres zajmowania stanowiska Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie, nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 oraz w okresie trwałości Projektu, 5 lat po ostatecznym rozliczeniu Projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
  2. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdej chwili.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.