ZARZĄDZENIE Nr  149/2021

WÓJTA GMINY Raszyn

z dnia 15 września 2021 roku

w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji Projektu
pn. „Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Zespół do spraw realizacji Projektu pn. „Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPMA.10.01.04-14-e040/20-00 z dnia 15.07.2021r., dalej „Projekt”.

§2

W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:

Katarzyna Dombska - kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Raszyn – w Projekcie koordynator, odpowiedzialna za prawidłową realizację Projektu zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie i Umowy o dofinansowanie, monitoring Projektu, łącznik między Urzędem Gminy a Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Raszynie;

Hanna Pasterska – dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Raszynie – w projekcie asystent koordynatora, odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad realizacją Projektu, harmonogramami zajęć, organizacją zajęć, nadawanie
i odwoływanie upoważnień, oraz dokonywanie czynności w ramach Projektu zgodnie z Zarządzeniem nr 148/2021 Wójta Gminy Raszyn z dnia 15.09.2021r.;

Marzena Figaj – główna księgowa z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
w Raszynie – w projekcie specjalista ds. finansowych, odpowiedzialna za składanie wniosków o płatność i rozliczanie Projektu, prowadzenie wyodrębnionego rachunku na potrzeby Projektu;

Jowita Szewc – pedagog specjalny z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
w Raszynie –  w projekcie specjalista ds. promocji, monitoringu i spraw kadrowych, odpowiedzialna m.in. za obsługę strony internetowej Przedszkola w zakresie zapisów dot. Projektu, działań promocyjnych podczas trwania Projektu, przygotowania wzorów dokumentów, czuwanie nad prawidłowością i terminowością wpisów
w dziennikach zajęć;

Anna Kaczyńska – główny specjalista w Referacie Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Raszyn – w Projekcie odpowiedzialna za dokonanie zakupów w ramach Projektu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych
i ustawą Prawo zamówień publicznych;

Monika Kamińska – główny specjalista w Referacie Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Raszyn – w Projekcie odpowiedzialna za kontakty z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

§3

Do zadań Zespołu należy:

- staranna, zgodna z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie realizacja Projektu,

- podejmowanie przez poszczególnych członków czynności w ramach powierzonych obowiązków zmierzających do prawidłowej i terminowej realizacji Projektu,

- czynny udział w pracach Zespołu, w tym w posiedzeniach Zespołu.

 

 

§4

  1. Posiedzenia Zespołu zwołuje koordynator z własnej inicjatywy lub na prośbę poszczególnych członków zespołu w miarę zaistnienia sytuacji wymagających kolegialnych decyzji.
  2. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział inne osoby, na prośbę poszczególnych członków Zespołu.
  3. Koordynator jest zobowiązany informować Wójta Gminy Raszyn
    o podejmowanych działaniach i postępach w realizacji Projektu.

 

§5

Koordynatorowi powierza się kierowanie pracą Zespołu.

 

§6

Zespół powołuje się na okres do dnia 31.12.2023.

 

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania