ZP.271.1.19.2021.DC

Raszyn, dnia 17 września 2021 r.

 

Zgodnie z art. 222 ust 5 pkt. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zamieszcza  informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las, gm. Raszyn”

 

1.    Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17-09-2021 r. o godz. 12:00

w siedzibie Zamawiającego:

 

 

2.    Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

 

Oferta nr 1

WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o.

Łomnica 39, 08-430 Żelechów

 

Cena oferty – 5 165 000,00 zł brutto

Na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję: 5 lat gwarancji

Termin wykonania zamówienia – 9 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

Oferta nr 2

BKW Bogdan Tarnowski

Nasutów 206 C, 21-025 Niemce

 

Cena oferty – 4 536 240,00 zł brutto

Na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję: 5 lat gwarancji

Termin wykonania zamówienia – 9 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

Oferta nr 3

Rokom Sp. z o.o.

ul. Karnicka 22 03-162 Warszawa

 

Cena oferty – 4 265 640,00 zł brutto

Na wykonane roboty i wbudowane materiały oferuję: 5 lat gwarancji

Termin wykonania zamówienia – 9 miesięcy od daty zawarcia umowy