Zarządzenie Nr 150/2021
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 16 września 2021 roku

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadza się regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego i Pikniku Rodzinnego w Ładach stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Impreza, o której mowa w regulaminie określonym w ust 1, nie nosi charakteru imprezy masowej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Załączniki do zarządzenia:
    • Załącznik nr 1 - regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego i Pikniku Rodzinnego w Ładach.