UCHWAŁA NR XLVI/405/2021

Rady Gminy Raszyn

z dnia 28 października 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn. zm.)oraz art.90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1327 z późn. zm.)Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych na realizację Lokalnego program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej określa się corocznie w uchwale budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.