UCHWAŁA NR XLVI/402/2021
Rady Gminy Raszyn

z dnia 28 października 2021 r.


w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/169/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2021r.
sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030


Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021r., poz. 1057 z późn.zm), Rada Gminy Raszyn uchwala się, co następuje:


§ 1.

W Uchwale nr XLIII/169/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2021r. w sprawieokreślenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIII/169/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2021r. - Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.