Zarządzenie Nr 195/2021
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 17.11.2021r.

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości gminnej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz.1372) w związku z art. 25 ust.1 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia, na rzecz Katarzyny Komaszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Akademii Mocy Katarzyna Komaszewska” salę lekcyjną nr 8 lub inną salę wskazaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dla dzieci z klas pierwszej i drugiej, które mają na celu budowanie poczucia własności wartości, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, akceptacji siebie i rozwój inteligencji emocjonalnej.

§ 2.

Stawki czynszu dzierżawy reguluje Zarządzenie Nr 240/18 Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub pomieszczeń lub nieruchomości stanowiących własność Gminy Raszyn.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.