EOG MKDN

 

Raszyn, dnia 24 stycznia 2022 r.

ZP.271.1.2.2022.DC(4)

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wszelkie prace ziemne mają być prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Zamawiający nie postawił w/w wymogu w warunkach udziału w postępowaniu. Czy Wykonawca ma zapewnić nadzór archeologiczny we własnym zakresie, czy zostanie on zapewniony przez Zamawiającego?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wykonawca ma zapewnić stały, ścisły nadzór archeologiczny podczas robót ziemnych i fundamentowych z rygorem zmiany nadzoru na archeologiczne badania wykopaliskowe w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych w nadzorowanych wykopach. Zamawiający wskazuje ten wymóg w Projektowanych Postanowieniach Umowy w szczególności w § 4 ust.3 pkt 12, w § 11 ust. 1 pkt 21 jak również w Opisie Przedmiotu Zamówienia zwłaszcza w punkcie V ust. 6.

 

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy Zamawiający wystąpił o przedłużenie decyzji wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? Obecnie decyzja wydana 06.02.2019r. traci ważność z dniem 31.12.2021r. Czy w przypadku przedłużającej się procedury uzyskania przedłużenia ważności decyzji termin realizacji robót zostanie odpowiednio wydłużony?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający 25.10.2021 r. wystąpił do MWKZ z wnioskiem o wydłużenie terminu decyzji nr 148/2019 z dnia 06.02.2019 r. MWKZ zmienił termin ważności przedmiotowej decyzji do 31 grudnia 2024 r.

 

Pytanie nr 3

W  załączniku nr 1 do Umowy – OPZ Zamawiający informuje:

„W marcu 2021 r. na terenie Inwestycji wykonane zostały dodatkowe badania architektoniczne i archeologiczne. Raporty z tych badań stanowią element Dokumentacji Projektowej. W wyniku tych badań MWKZ podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do projektów wykonawczych. Zmiany te zostały zakwalifikowane przez biuro projektowe atelier7architektura gnich jako zmiany nieistotne i uwzględnione w projektach wykonawczych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym należy przyjąć rozwiązania zastosowane w zaktualizowanych projektach wykonawczych.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie a Protokół Odbioru Końcowego zostanie sporządzony po wykonaniu i odebraniu prawidłowo ukończonych robót zrealizowanych na podstawie projektu wykonawczego.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zgodnie z zapisami Projektowanych postanowień umowy w szczególności zapisów wskazanych w § 11 ust. 1 pkt 17 przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zgodnie z zapisami § 20 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy: „przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi protokołami, atestami materiałowymi, aprobatami technicznymi, wynikami badań, mapą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą , decyzją pozwolenia na użytkowanie i innymi wymaganymi przez Umowę i obowiązujące przepisy dokumentami.”

 

Pytanie nr 4

Czy projekt budowlany został zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw ppoż.?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Projekt budowlany jest zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Pytanie nr 5

Czy na potrzeby projektu została sporządzona ekspertyza pożarowa, a jeżeli tak prosimy o udostępnienie.

Pytanie nr 6

Prosimy o doprecyzowanie czy stalowa konstrukcja dachu ma być zabezpieczona ppoż.? Jeżeli tak prosimy o wskazanie rozwiązania.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie 5 i pytanie 6

Na potrzeby projektu nie została sporządzona ekspertyza pożarowa. Warunki ochrony przeciwpożarowej znajdują się w opisie technicznym projektu budowlanego i w opisie technicznym projektu wykonawczego.

 

Pytanie nr 7

Prosimy o określenie jakie parametry odporności ogniowej mają spełniać ściany szklane pawilonu oraz przekrycie dachu pawilonu szklanego. Prosimy o określenie parametrów szklenia. Obecnie przedmiot zamówienie nie jest określony jednoznacznie. Brak wskazania wymagań jakie musi spełniać szklana zabudowa powoduje duże rozbieżności cenowe.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Warunki ochrony przeciwpożarowej znajdują się w opisie technicznym projektu budowlanego i w opisie technicznym projektu wykonawczego. Parametry szklenia znajdują się w Dokumentacji Projektowej zwłaszcza w opisie technicznym jak również na rysunkach dotyczących pawilonu szklanego – katalog 1.6. Detale.

 

Pytanie nr 8

We wzorze umowy  Zamawiający określił że w dniu podpisania umowy należy dostarczyć oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków natomiast termin przekazania terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni. Prosimy o ujednolicenie dat związanych z przejęciem terenu budowy oraz objęciem obowiązków przez kierownika budowy – kierownik odpowiada za teren budowy w momencie przejęcia obowiązków.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Podczas podpisania umowy zostanie wyznaczony dzień przekazania terenu budowy ( Zamawiający zakłada , że nastąpi to tego samego dnia ale nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy). Jeżeli przekazanie terenu budowy odbędzie się w innym dniu niż dzień podpisania umowy kierownik budowy w oświadczeniu oznajmi, iż od dnia -data ustalona w dniu podpisania umowy- przejmuje obowiązki kierownika budowy.

 

Pytanie nr 9

We wzorze umowy  Zamawiający określił że: „Wykonawca oświadcza, że treść Umowy o Dofinansowanie w części dotyczącej Przedmiotu Umowy jest mu znana.” Wnosimy o udostępnienie Umowy o Dofinansowanie w części dotyczącej Przedmiotu Umowy.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Treść Umowy o Dofinansowanie stanowi załącznik nr 10 do Projektowanych postanowień umowy.

 

Pytanie nr 10

We wzorze umowy  Zamawiający określił że: „Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność Dokumentacji Projektowej otrzymanej od Zamawiającego.” Wnosimy o wykreślenie stwierdzenia „prawidłowość”. Wykonawca nie posiada uprawnień do projektowania a tym samym nie może odpowiadać za poprawność zastosowanych rozwiązań projektowych.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy sprawdzania prawidłowości zastosowanych rozwiązań projektowych. Poprzez sprawdzenie prawidłowości Dokumentacji Projektowej Zamawiający rozumie sprawdzenie przez wykonawcę m.in. ewentualnych rozbieżności pomiędzy np. opisem technicznym a rysunkami,  sprawdzenie wystąpienia ewentualnych kolizji międzybranżowych itp.

 

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt robót geologicznych niezbędny dla instalacji pompy gruntowej. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie. W przypadku braku zatwierdzonego projektu prosimy o informację, kto jest odpowiedzialny za jego wykonanie oraz zatwierdzenie.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zgodnie z zapisami punktu V ust. 9 Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu robót geologicznych otworów technicznych do wprowadzenia pionowych kolektorów geotermalnych i zgłoszenia opracowanego projektu do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.”

 

Pytanie nr 12

Prosimy o afirmację na przedłużenie terminu złożenia oferty na wykonanie przedmiotowej Inwestycji do dnia 10.02.2022r. Trwająca sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała opóźnienia w komunikacji oraz składaniu ofert na poszczególne zakresy przez naszych podwykonawców i dostawców. Dodatkowy czas, o który prosimy, pozwoli nam na przygotowanie optymalnie kosztowej i dopasowanej do Państwa projektu oferty. Mając na uwadze powyższe prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

 

Pytanie nr 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wadium ze 155 000,00zł na 80 000,00 zł.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wadium.

 

Pytanie nr 14

Zwracamy się  z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%.

 

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie było tworzone przez potrącenie z należności, a Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie co najmniej 30% zgodnie z Art. 452.5 PzP?

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie 14 i pytanie 15

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tym na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%.

 

Pytanie nr 16

 Zwracamy się z uprzejmą prośba o zmianę zapisu wymagań ujętych w SWZ dot. referencji z:

„w okresie ostatnich 8 lat 2  roboty budowlane polegające na rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 12 000 000,00 zł brutto, z których wartość jednej ze wskazanych realizacji nie może być mniejsza niż 8 000 000,00 zł brutto. 1 umową, polegającą na realizacji inwestycji z wykonaniem podbicia fundamentu obiektu zabytkowego”

na:

” w okresie ostatnich 8 lat 2  roboty budowlane polegające na rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 12 000 000,00 zł brutto, z których wartość jednej ze wskazanych realizacji nie może być mniejsza niż 6 000 000,00 zł brutto. 1 umową, polegającą na realizacji inwestycji z wykonaniem podbicia fundamentu obiektu zabytkowego.”

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu SWZ w pkt 7.2.4. lit. a) tiret pierwszy w zakresie posiadanego doświadczenia i pozostawia warunek bez zmian.

 

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia wykonawcy, który wykaże się posiadaniem referencji na realizację obiektu znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, która jest wpisana do Rejestru Zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał określone poniżej roboty budowlane w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:

- 2 (dwie) roboty budowlane polegające na rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 12 000 000,00 zł brutto, z których wartość jednej ze wskazanych realizacji nie może być mniejsza niż 8 000 000,00 zł brutto.

- 1 (jedną) umową, polegającą na realizacji inwestycji z wykonaniem podbicia fundamentu obiektu zabytkowego.

 

Pytanie nr 18

Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Tak Zamawiający posiada wyodrębnione konto dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na dzień dzisiejszy konto nie jest oprocentowane.

 

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający nie przewiduje dokonywania częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia.

 

 

 

EOG MKDN

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00012712/01 z dnia 2022-01-11

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie

przy al. Krakowskiej 1 – etap 2

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2

 

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2b40e92-72e1-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00012712/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01                                

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-11 14:47

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001246/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturowej Etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.bip.raszyn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.raszyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: opisane zostały w pkt. XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula, Tel.: 22 70178-42, adres e-mail: iod@raszyn.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno–kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2” znak: ZP.271.1.2.2022.DC, prowadzonym w trybie podstawowym, - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. - przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2022.DC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno– kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2”.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlano – montażowych i konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu budynków Austerii, w którego skład wchodzą: budynek dawnej poczty, budynek wozowni, budynki kramów tj. zakresu „A” Dokumentacji Projektowej autorstwa biura projektowego „atelier7architektura gnich”.

Podstawowe informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ .

Zamawiający informuje, że inwestycja dofinansowywana jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.). Zakres w/w robót może dotyczyć wykonania robót ziemnych, rozbiórkowych, konstrukcyjnych, murowych,

tynkarskich, dekarskich, izolacji cieplnej budynku, montażu okien, montażu drzwi, robót

wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, robót związanych z zagospodarowaniem terenu, prac konserwatorskich, instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, dostawy i montażu wyposażenia w tym technologii kuchni.

W/w roboty zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w Kosztorysie Ofertowym zamówienia podstawowego (Załącznik nr 3 do Umowy), a jeżeli roboty nie występowały w Kosztorysie Ofertowym, podstawą kalkulacji będzie opracowanie oparte na:

-              danych wyjściowych do kosztorysowania z formularza ofertowego w zakresie kosztów robocizny, narzutu kosztów pośrednich i zysku,

-              cenach materiałów i sprzętu, które nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik SEKOCENBUD aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania, a dla materiałów specjalistycznych wg ofert rynkowych (min 3 oferty porównawcze) ,

-              nakładach robocizny i nakładach rzeczowych z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.)       Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%

Okres serwisowania urządzeń i sprzętu – waga kryterium 40%

4.3.2.)       Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.)       Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.)       Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.)       Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.)       Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.)       Nazwa kryterium: okres serwisowania urządzeń i sprzętu

4.3.6.)       Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

1.    w zakresie sytuacji finansowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych).

2.    w zakresie posiadanego doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał określone poniżej roboty budowlane w

okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:

- 2 (dwie) roboty budowlane polegające na rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 12 000 000,00 zł brutto, z których wartość jednej ze wskazanych realizacji nie może być mniejsza niż 8 000 000,00 zł brutto. - 1 (jedną) umową, polegającą na realizacji inwestycji z wykonaniem podbicia fundamentu obiektu zabytkowego;

3. w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, co najmniej:

-              1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika budowy).

Kierownikiem budowy może zostać osoba która:

-              przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z przepisami art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zmianami);

-              w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Kierownika budowy przy rozbudowie/ przebudowie/ nadbudowie/ remoncie/ modernizacji przynajmniej dwóch obiektów budowlanych kubaturowych będących zabytkiem nieruchomym o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, za każdą inwestycję.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie przez wskazaną przez Wykonawcę osobę. - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót). Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy robotach instalacji sanitarnej w zakresie min. jednego zadania o wartości robót branży sanitarnej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto,

-              1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót). Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy robotach instalacji elektrycznej w zakresie jednego zadania o wartości robót branży elektrycznej nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ; 2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5

ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SWZ; 3 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.3b) SWZ – wykonawca przedłoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, . Dokument powinien potwierdzać, że wykonawca dysponuje środkami nie mniejszymi, niż wskazane w warunku określonym w pkt. 7.2.3b) – załącznik wykonawcy;

2.                   w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane (były wykonane należycie) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – (wg. wzoru przedstawionego przez

Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);

3.                   w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, nazw i adresów inwestorów obiektów, okresów wykonywania prac przy obiektach, wartości robót oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – którego wzór stanowi Załącznik 4a

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

155 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)   pieniądzu

2)   gwarancjach bankowych,

3)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

4)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy zdnia9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm./

6.5.)            Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.)            Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, jest umocowana do jego reprezentowania, należy dołączyć do oferty odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wskazanych w zdaniu 1 dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ustawy i dołączą do oferty pełnomocnictwo wystawione w takiej samej formie jak oferta, obejmujące umocowanie w wyżej opisanym zakresie (lub ciąg pełnomocnictw); c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania; d) pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy; e) w sytuacji, w której wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, załączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie usługi/ roboty budowlane wykonywane będą przez poszczególnych wykonawców- załącznik Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Rodzaj, zakres oraz warunki zmiany umowy określone zostały w SWZ oraz załączniku do SWZ Projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji, do negocjacji zostaną zaproszeni trzej wykonawcy, których oferty nie zostaną odrzucone i którzy otrzymają największą sumę punktów, przyznaną wg kryteriów

Cena- waga kryterium 60%

Okres serwisowania urządzeń i sprzętu – waga kryterium 40%

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

11.8. SWZ: Ofertę składa się na „Formularzu ofertowym” – wraz z formularzem ofertowym, wykonawca składa:

11.8.1 Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1(wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ),

11.8.2 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi

Załącznik nr 4 oraz 4a do SWZ), o którym mowa w Rozdziale X SWZ – pkt. 10.3,

11.8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania.

11.8.4 pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy,

11.8.5 W sytuacji, w której wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, załączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie usługi/ roboty budowlane wykonywane będą przez poszczególnych wykonawców- załącznik Wykonawcy

Zamawiający informuje, że inwestycja dofinansowywana jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021.

Załączniki do pobrania z FTP:

 

UWAGA:

W dniu 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie art. 10 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2054), który wprowadza zmianę art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Na skutek tej zmiany do katalogu czynów zabronionych powodujących obowiązkowe wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały dodane przestępstwa, o których mowa w art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) oraz w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054).

Zgodnie z powyższym, Zamawiajacy wprowadził zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w punkcie 8.11 c) Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W załączeniu SWZ po modyfikacji z dnia 12.01.2022