Zarządzenie Nr 10/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 11 stycznia 2022 roku

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości gminnej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz.1372) w związku z art. 25 ust.1 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia, na rzecz Mirosława Błachnio prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą „Sen-No-Sen”, salę lustrzaną nr 115 w budynku Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie. Opisaną salę w godzinach pozalekcyjnych przeznaczono do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami judo.

§ 2.

Stawki czynszu dzierżawy reguluje Zarządzenie Nr 240/18 Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub pomieszczeń lub nieruchomości stanowiących własność Gminy Raszyn.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.