Zarządzenie nr 12 /2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 14 stycznia 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku oraz uchwalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 poz. 1956), „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2022” przyjętego Uchwałą nr L/443/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz „Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2022” przyjętego Uchwałą nr L/442/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 grudnia 2021 r. zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dla na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w składzie:

  1. Alicja Gadowska – Przewodnicząca Komisji
  2. Dominik Chmielewski – Członek Komisji
  3. Dariusz Osiadacz – Członek Komisji

§ 2.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie traci moc z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.