Zarządzenie Nr 11/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 12 stycznia 2022 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru pracowników

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., POZ. 1282) w związku z 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Raszyn z dnia 20 sierpnia 2009 roku, zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Rekrutacyjną ds. naboru na stanowisko Inspektor ds. drogowych w Referacie Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej (KZ.2110.41.2021).

  1. Andrzej Zaręba— Wójt Gminy — Przewodniczący Komisji
  2. Beata Krzysztofowicz — Kierownik Referatu Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej — Członek Komisji
  3. Marcin Staszewski – Inspektor w Referacie Kadr i Zarządzania — Sekretarz Komisji.

§ 2.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej określa Regulamin, o którym mowa na wstępie.

§ 3.

W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu, rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego Komisji.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Komisji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.