Zarządzenie 13/2022

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 17 stycznia 2022 r.

 

w sprawie wstępnego określenia podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raszyn oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolach gminnych na rok 2022.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późń.zm.) i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930), zarządzam co następuje:

 

§1.

Ustalam wstępną wysokość podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 wynosi 18.672,47 zł. na            1 ucznia rocznie.

§2.

Liczba dzieci w przedszkolach gminnych wg SIO na dzień 30.09.2021 r. wynosi odpowiednio:

- dzieci bez ograniczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – 764

- dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 31

- dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 28

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.