ZARZĄDZENIE Nr 8 /2022
WÓJTA GMINY Raszyn
z dnia 10 stycznia 2022 roku

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania i realizacji projektu
pn. „Festiwal nad Raszynką – EOGwizja”
w ramach Programu Kultura III edycja funduszy EOG
Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania i realizacji projektu pn. „Festiwal nad Raszynką – EOGwizja” w ramach Programu Kultura III edycja funduszy EOG, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:

z Urzędu Gminy Raszyn
Anna Kaczyńska – główny specjalista RFZ, koordynator projektu
Katarzyna Dombska – kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych UG Raszyn
Monika Kamińska – główny specjalista w Referacie Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Raszyn

Rada Gminy Raszyn
Krzysztof Będkowski – radny, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z Centrum Kultury Raszyn
Mariusz Smolicha – dyrektor CKR
Jakub Małkiński – kierownik filii CKR - Austeria
Anna Sitkiewicz – realizator dźwięku i oświetlenia
Anna Pluta – pracownik ds. grafiki komputerowej
Edyta Ciechomska – animator kultury

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:
- opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do wniosku,
- staranna, zgodna z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie realizacja projektu,
- podejmowanie przez poszczególnych członków czynności w ramach powierzonych obowiązków zmierzających do prawidłowej i terminowej realizacji projektu,
- czynny udział w pracach Zespołu, w tym w posiedzeniach Zespołu.

§ 4.

1. Koordynator wskazuje określoną osobę/określone osoby do wykonania poszczególnych zadań przy tworzeniu i realizacji projektu.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje koordynator z własnej inicjatywy lub na prośbę poszczególnych członków zespołu w miarę zaistnienia sytuacji wymagających kolegialnych decyzji.
3. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział inne osoby, na prośbę poszczególnych członków zespołu.
4. Koordynator jest zobowiązany informować Wójta Gminy Raszyn o podejmowanych działaniach i postępach w realizacji projektu.

§ 5.

Koordynatorowi powierza się kierowanie pracą Zespołu.

§ 6.

Zespół powołuje się na okres do dnia 30 kwietnia 2024 r.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.