28/01/2022    S20

Polska-Raszyn: Gaz ziemny

2022/S 020-047169

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawa

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Raszyn
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zespoł Szkolno-Przedszkoln w Ładach
Adres pocztowy: ul. Długa 49
Miejscowość: Dawidy Bankowe
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego
Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 5
Miejscowość: Słomin
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ,,Pod Topolą” w Raszynie
Adres pocztowy: ul. Pruszkowska 21c
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie”
Adres pocztowy: ul. Lotnicza 43a
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 3 w Raszynie „Wyspa Skarbów”
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 18
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Falentach
Adres pocztowy: ul. Opackiego 44
Miejscowość: Falenty
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedszkole w Sękocinie
Adres pocztowy: ul. Sękocińska 20
Miejscowość: Sękocin Stary
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Świetlica Środowiskowa ,,Świetlik”
Adres pocztowy: ul. Spokojna 23
Miejscowość: Raszyn-Rybie
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Ognisko w Jaworowej
Adres pocztowy: ul. Warszawska 95
Miejscowość: Raszyn-Jaworowa
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Sprotu Raszyn
Adres pocztowy: ul. Sportowa 30
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Raszyn Sp. z o.o
Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 3
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Kultury Raszyn
Adres pocztowy: Al. Krakowska 29A
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 20
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych w latach 2022-2023

Numer referencyjny: ZP.271.2.3.2021.DC

II.1.2)Główny kod CPV

09123000 Gaz ziemny

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych w latach 2022-2023” obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie Gminy Raszyn, powiat pruszkowski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 716 ze zm.).

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 6 843 379.76 PLN

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09120000 Paliwa gazowe

09123000 Gaz ziemny

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych w latach 2022-2023” obejmująca zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 22 (dwudziestu dwóch) punktów odbioru gazu (POG) usytuowanych na terenie Gminy Raszyn, powiat pruszkowski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 716 ze zm.). Łącznie Zamawiający wyznaczył 22 punkty odbioru gazu usytuowane na terenie Gminy Raszyn. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać odrębne faktury na każdy w/w podmiot.

Szczegółowy wykaz punktów odbioru gazu ziemnego z mocami umownymi zawiera załącznik nr 7 – Lista obiektów Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp. Zakres w/w będzie polegał na dostawie gazu ziemnego wysokometanowego typu E w zakresie każdego punktu odbioru gazu ziemnego

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 218-573270

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych w latach 2022-2023

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

22/12/2021

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: PGNiG Odbiór Detaliczny Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 843 379.76 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 692 421.78 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem .. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42, adres e-mail: iod@raszyn.pl - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Raszyn i czternastu jednostek organizacyjnych w latach 2022-2023” znak: ZP.271.2.3.2021.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/01/2022