Zarządzenie Nr 69/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm./ w związku z §3 Zarządzenia Nr 144/2021 z dnia 07.09.2021 r. Wójta Gminy Raszyn, zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Dominika Rayzachera do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jego członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Budowę kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w Raszynie”.

§ 2.

Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem, tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo Pana Dominika Rayzachera w składzie Komisji Przetargowej wygasa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.