Raszyn, dnia 06.05.2022 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Wiesław Zaręba

za pośrednictwem:
Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Zgodnie z odpowiedzią na moją interpelację – pismo IRD.0003.4.2021.RP z dnia 13.07.2021 r. - termin przekazania Gminie Raszyn dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wiejskiej przez jej Wykonawcę, wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, określony został na dzień 30.07.2021 r., zaś termin uzyskania ze Starostwa Powiatowego zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszone roboty budowlane został określony na dzień 30.09.2021 r.

Jak wynika z wym. pisma, przebudowa ulicy Wiejskiej możliwa jest dopiero po spełnieniu łącznie następujących po sobie warunków: odbiorze bezusterkowej dokumentacji projektowej i uzyskaniu w Starostwie Powiatowym zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszone roboty budowlane, zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy Raszyn na przebudowę ulicy Wiejskiej oraz po ogłoszeniu przetargu i pozytywnym wyłonieniu Wykonawcy na przebudowę wyżej wymienionej inwestycji.

W związku z powyższym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, które z elementów wymienionych powyżej zostały zrealizowane, które elementy nie zostały zrealizowane i z jakich przyczyn oraz kiedy planowana jest realizacja tych elementów oraz rozpoczęcie inwestycji.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o  podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Andrzej Zawistowski
 


Raszyn, dnia 13.05.2022r.

IRD.0003.1.2022.KO

Pan Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Dotyczy: interpelacji Radnego Gminy Raszyn dotyczącej dokumentacji na Przebudowę ul. Wiejskiej

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 09.05.2022r. (otrzymanej dnia 10.05.2022r.), Gmina Raszyn informuje, że dokumentacja projektowa przedmiotowej ulicy została wykonana, odebrana i rozliczona. Przebudowa ulicy Wiejskiej będzie realizowana na podstawie wydanego przez Starostwo Powiatowe zaświadczenia WA.6743.4.481.2021.I.DO z dnia 01.09.2022 o braku sprzeciwu wykonania robót.

Jednocześnie informujemy, że realizacja zadania polegającego na przebudowie ulicy Wiejskiej musi zostać poprzedzona zabezpieczeniem przez Radę Gminy odpowiednich środków w budżecie Gminy.


Raszyn, dnia 16.05.2022 r.

IRD.0003.1.2022.KO (2)

Pan Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Dotyczy: sprostowania do interpelacji Radnego Gminy Raszyn dotyczącej dokumentacji na Przebudowę ul. Wiejskiej

W odpowiedzi (IRD.0003.1.2022.KO) na interpelacje z dnia 09.05.2022r. (otrzymanej dnia 10.05.2022r.), Gmina Raszyn informuje, że wystąpił błąd pisarski w postaci podania błędnie daty (01.09.2022r.) zaświadczenia (WA.6743.4.481.2021.I.DO) poprawną datą jest 01.09.2021r.