Raszyn, dnia 16 maja 2022 r.

ZP.271.1.18.2022.IW(5)

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm./, Gmina Raszyn zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Letnie oczyszczanie utwardzonych dróg gminnych oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn w 2022 rokuw zakresie Części nr II „Oczyszczanie ścieżek rowerowych” na podstawie art. 255 pkt. 3.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota oferty najkorzystniejszej przewyższa środki, które Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Fagus Sp. z o. o., Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa

Łączna ryczałtowa cena oferty: 21 515,13 zł brutto

Firma deklaruje termin płatności faktury: 30 dni

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r.

Oferta odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8.

 

 

Oferta nr 2

ARKAZEN Zenon Ciarka w spadku, ul. Czysta 9, 05-816 Opacz Mała

Łączna ryczałtowa cena oferty: 44 685,27 zł brutto

Firma deklaruje termin płatności faktury: 30 dni

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r.