Raszyn, dnia 20.05.2022 r.

UPP.4120.1.2021.MŁ

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

Na podstawie § 18 i § 18b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954),

zawiadamiam

o zamiarze włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków następujących kart adresowych:
1) parku w Dawidach Bankowych;
2) zespołu pałacowo-parkowego w Falentach,
3) pałacu w Falentach,
4) oficyny pałacowej w Falentach,
5) oranżerii w Falentach,
6) parku w Falentach,
7) bramy neogotyckiej w Falentach,
8) bramy z kordegardą w Falentach,
9) oficyny dużej w Falentach
10) cmentarza rzymsko-katolickiego w Puchałach,
11) kościoła p.w. Św. Szczepana i Św. Anny w Raszynie,
12) plebanii w Raszynie,
13) ratusza (część austerii) w Raszynie,
14) dawnej stajni pocztowej w Raszynie,
15) budynku d. szkoły (przedszkola) w Raszynie,
16) willi przy Al. Krakowskiej 20 w Raszynie,
17) willi przy Al. Krakowskiej 24 w Raszynie,
18) budynku mieszkalnego przy Al. Hrabskiej 7 z zespołu pałacowo-parkowego w Falentach.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710, 954), wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Katarzyna Dombska

Załączniki:
1. Karta adresowa parku w Dawidach Bankowych
2. Karta adresowa zespołu pałacowo-parkowego w Falentach,
3. Karta adresowa pałacu w Falentach,
4. Karta adresowa oficyny pałacowej w Falentach,
5. Karta adresowa oranżerii w Falentach,
6. Karta adresowa parku w Falentach,
7. Karta adresowa bramy neogotyckiej w Falentach,
8. Karta adresowa bramy z kordegardą w Falentach,
9) Karta adresowa oficyny dużej w Falentach
10) Karta adresowa cmentarza rzymsko-katolickiego w Puchałach,
11) Karta adresowa kościoła p.w. Św. Szczepana i Św. Anny w Raszynie,
12) Karta adresowa plebanii w Raszynie,
13) Karta adresowa ratusza (część austerii) w Raszynie,
14) Karta adresowa dawnej stajni pocztowej w Raszynie,
15) Karta adresowa budynku d. szkoły (przedszkola) w Raszynie,
16) Karta adresowa willi przy Al. Krakowskiej 20 w Raszynie,
17) Karta adresowa willi przy Al. Krakowskiej 24 w Raszynie,
18) Karta adresowa budynku mieszkalnego przy Al. Hrabskiej 7 z zespołu pałacowo-parkowego w Falentach.