Zarządzenie Nr 100/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 23 maja 2022 roku

w sprawie powołania Komisji do protokolarnego spisania i wykonania ustawowego prawa zastawu na rzeczach ruchomych najemcy znajdujących się w lokalu mieszkalnym nr 7, przy ul. Nadrzecznej 6C w Raszynie, wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje Komisję do protokolarnego spisania i wykonania ustawowego prawa zastawu na rzeczach ruchomych najemcy znajdujących się w lokalu mieszkalnym nr 7, przy ulicy Nadrzecznej 6C w Raszynie w następującym składzie:

 1. Przewodniczący komisji: Monika Marszałek – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
 2. Członek komisji: Zbigniew Tokarz – Kierownik Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
 3. Członek komisji: Dariusz Osiadacz – Główny Specjalista w Referacie Kadr i Zrządzania,
 4. Beata Boros-Bieńko – Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 2.

 1. Lokal mieszkalny nr 7 wchodzi w skład gminnego zasobu mieszkalnego i jest położony w Raszynie przy ul. Nadrzecznej 6C. 
 2. Konieczność przeprowadzenia protokolarnego spisu i wykonania prawa zastawu na rzeczach ruchomych najemcy znajdujących się w lokalu mieszkalnym powstała na skutek zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z zaległości w opłatach czynszu i świadczeń dodatkowych dotychczasowego lokatora, który zmarł i braku zgłoszenia się spadkobierców. Czynności opisane w zdaniu poprzednim pozwolą na zwolnienie lokalu celem przydziału go innym osobom oczekującym na przydział.

§ 3.

 1. Do zadań Komisji należy:
  1. spisanie znajdujących się w lokalu nr 7 przy ul. Nadrzeczna 6C rzeczy ruchomych,
  2. opróżnienie w/w lokalu z rzeczy ruchomych pozostawionych przez najemcę i ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i utratą oraz  złożenie do miejsca przechowania,
  3. zabezpieczenie lokalu mieszkalnego przed dewastacją i zajęciem przez osoby nieuprawnione, w szczególności poprzez wymianę zamków.
 2. Z czynności przeprowadzanych przez Komisję zostanie sporządzony protokół.
 3. Komisja może wykonywać czynności o których mowa w ust. 1 w asyście właściwych jednostek.
 4. Komisja jest odpowiedzialna za właściwe, dokładne i rzetelne spisanie protokołu oraz zabezpieczenie lokalu i znajdujących się w nim rzeczy.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.