Znak sprawy IRD.721.6.1.2022.PT                                                                    

                                    

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia: Wykonywanie remontów kanalizacji deszczowej oraz przepustów pod drogami stanowiącymi własność Gminy Raszyn, zlokalizowanej w pasie drogowym.

 

2.  Wartość szacunkowa zamówienia:

netto     45 437.33 PLN

                                                brutto    55 887.92 PLN

wysokość podatku VAT 23%

 

3.  Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do  wykonawców pismem znak IRD.721.6.1.2022.PT      
za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.05.2022 g.12:00 wpłynęły do siedziby Urzędu Gminy, następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego:

Uwagi

1

GSG Industria Sp. z o.o.

Ul. Granitowa 47

70-750 Szczecin

136 628,24zł

 

2

SAWALCO Sp. z o.o.

Al. KEN 36 lok. 112B

02-722 Warszawa

108 637,50zł

 

W załączeniu złożone oferty.

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres:

SAWALCO Sp. z o.o.

Al. KEN 36 lok. 112B

02-722 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację Umowy.

 

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie

1)       Kamil Odoliński