Znak sprawy IRD.271.4.1.2022.PT                                                                    

                                    

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego w msc. Raszyn, ul. gen. Bema, gen. Wybickiego, gen. Zajączka – Etap I”.

 

2.  Wartość szacunkowa zamówienia:

netto     4 192.61 PLN

                                                brutto    5156.91 PLN

wysokość podatku VAT 23%

 

3.  Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do  wykonawców pismem znak IRD.271.4.1.2022.PT      
za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.05.2022 g.12:00 wpłynęły do siedziby Urzędu Gminy, następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego:

Uwagi

1

Gamma Paweł Sikorski

Ul. Vincenta van Gogha

03-188 Warszawa

9 950,00zł

 

2

Enprom Marek Sadłowski

Ul.Trzmiela 11/2

02-971 Warszawa

9 840,00zł

 

3

„ATM” Marcin Tadzik

Ul. Mszczonowska 40

96-321 Żabia Wola

9 000,00zł

 

4

Kamil Karlik

Ul. Katiuszy 7 m 8

04-453 Warszawa

4 800,00zł

 

 

W załączeniu złożone oferty.

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres:

Kamil Karlik

Ul. Katiuszy 7 m 8

04-453 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację Umowy.

 

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie

1)       Kamil Odoliński