Ogłoszenie nr 2022/BZP 00221450/01 z dnia 2022-06-23

 

belka UE

  

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Roboty budowlane

Budowa żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.bip.raszyn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d094642a-b0ce-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00221450/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23 13:19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021967/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Na przedmiotową inwestycję, Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00104989/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.14.2022.DC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie, na działce nr ew. 1042 obręb Raszyn 01. Wraz z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola na żłobek, należy wykonać infrastrukturę techniczną, tj.: budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego, teletechnicznego, wewnętrznej instalacji gazowej. Do zakresu zamówienia należy również zagospodarowanie terenu w zakresie budowy chodników, parkingu, wiaty śmietnikowej, gospodarczej i placu zabaw. Obiekt składa się z:

1)            części nowoprojektowanej w której zlokalizowano szatnię, sale pobytu z zapleczem sanitarnym oraz magazynowym, sale sensoryczną, magiczną i zabaw, przebieralnie, kuchnię, zalecza techniczne, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze oraz wc ogólnodostępne i komunikację. Sale pobytu dzieci zostały usytuowane od strony południowej,

2)            części zabytkowej, gdzie zaprojektowano pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, magazynowe oraz poradni specjalistycznej z gabinetem logopedy i pielęgniarki wraz zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz szatniowym, 3) łącznika pełniącego wyłącznie funkcję komunikacyjną.

Na przedmiotową inwestycję, Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Zamawiający informuje, że teren jest objęty nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków [MWKZ] i wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod nr rejestru A 443. Decyzja nr 1263/05 z 04.07.2005 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215221-2 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14450000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15265426,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14450000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TELKA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5420000311

7.3.3) Ulica: Produkcyjna 108

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-680

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani: Hamilton Joanna Śpiewakowska

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14450000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy