Ogłoszenie nr 2022/BZP 00224976/01 z dnia 2022-06-27

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Roboty budowlane

 

Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odcinku od ul. Starzyńskiego w Dawidach

Bankowych do ul. Długiej w Ładach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-47e935a1-d11f-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odcinku od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47e935a1-d11f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224976/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27 11:26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021967/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odcinku od ul. Starzyńskiego do ul. Długiej w Ładach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153869/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.19.2022.DC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odcinku od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach na terenie Gminy Raszyn Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

1)  rozbudowy w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdów publicznych i indywidualnych, ścieżki rowerowej, chodnika, miejsc postojowych oraz zatok autobusowych;

2)  rozbudowy istniejącego przepustu zlokalizowanego na rowie melioracyjnym R-65;

3)  przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego oraz linii nn, na odcinkach przynależących do PGE Dystrybucja oraz EON (dawnej Innogy);

4)  budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przykanalików, studni, wpustów deszczowych;

5)  budowy/ przebudowy sieci wodociągowej w tym przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego;6) budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego;

7)    przebudowy sieci gazowej z przyłączami;

8)    przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska;

9)    budowy kanału technologicznego;

10)  wprowadzenia stałej organizacji ruchu;

11)  robót rozbiórkowych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i  Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454) własnym staraniem i na własny koszt;

12)  bez zbędnej zwłoki robót nie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, za wykonanie tych robót nie przysługuje Wykonawcy odrębne wynagrodzenie;

13)  zagospodarowania terenu;

14)  tymczasowego zagospodarowania terenu na czas przebudowy (zaplecze) i jego likwidacji po zakończeniu robót, własnym staraniem i na własny koszt;

15)  wdrożenia czasowej organizacji ruchu i jej utrzymania podczas wykonywania robót.

WAŻNE: Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14993700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18788000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14993700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182021912

7.3.3) Ulica: Aleja Gen. Chruściela 106/4

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-910

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14993700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy