Raszyn, 27.06.2022 r.

Znak sprawy: IR.271.1.3.2022.EK

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie koncepcji projektowej placu zabaw przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie

2.  Kwota zabezpieczona w budżecie:

    40 650,41 netto   PLN   

                                    50 000,00 brutto  PLN

                                 wysokość podatku VAT 23 %

3.  Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.raszyn.pl w dniu 13.06.2022 r. – znak sprawy IR.271.1.2.2022.EK

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia  23.06.2022 r. do godz. 1100 wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto [zł]

Termin realizacji

1

ATREES Żaneta Grzeszczuk-Trojecka

Architektura Krajobrazu

ul. Armii Krajowej 2C

17-120 Brańsk

11 250,00

4 miesiące od dnia zawarcia umowy

2

Biuro Projektowe Aleksandra Goś

ul. Wyżynna 16/47

20-560 Lublin

 

9 840,00

 

4 miesiące od dnia zawarcia umowy

3

Martagon Marta Matusik

ul. Dziennikarska 55A

05-220 Zielonka

 

7 380,00

 

4 miesiące od dnia zawarcia umowy

4

 Architekt Joanna Wójcik

ul. Kondratowicza 63B lok. 24

03-285 Warszawa

 

29 520,00

 

4 miesiące od dnia zawarcia umowy

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Martagon Marta Matusik, ul. Dziennikarska 55A, 05-220 Zielonka

Cena brutto – 7 380,00 zł

Termin realizacji – 4 miesiące od dnia zawarcia

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w zamówieniu i przedstawia najniższą, akceptowalną przez Zamawiającego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie:

1)       Ewelina Kalinowska

2)       Magdalena Przygoda