Zarządzenie Nr 149/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm./ w związku z §3 Zarządzenia Nr 144/2021 z dnia 07.09.2021 r. Wójta Gminy Raszyn, zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Łukasza Orzana oraz Panią Dagmarę Chmielewską do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jego członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Oleński i drodze wewnętrznej do osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Dawidy Bankowe na terenie Gminy Raszyn”.

§ 2.

Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem, tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo Pana Łukasza Orzana oraz Pani Dagmary Chmielewskiej w składzie Komisji Przetargowej wygasa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.