Zarządzenie Nr 147/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Zgodnie z informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z 05,07,13 i 14 lipca 2022 r. zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 17.582 zł. zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 190.226.772 zł
i obejmuje:
1.dochody bieżące –159.579.271 zł.
2.dochody majątkowe –30.647.501 zł.

§ 2.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 17.582 zł. i dokonuje się przesunięć zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 215.362.480 zł
1.wydatki bieżące –155.762.329 zł.
2.wydatki majątkowe –59.600.151 zł.

§ 3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.