Zarządzenie Nr 148/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art.258 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.), art.111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Zgodnie z informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z 25 lipca 2022r oraz wpływem środków z Funduszu Pomocy zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.955.699 zł. zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 192.182.471 zł
i obejmuje:
1.dochody bieżące -161.534.970 zł.
2.dochody majątkowe -30.647.501 zł.

§ 2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.955.699 zł. i dokonuje się przesunięć zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 217.318.179 zł
1.wydatki bieżące -157.718.028 zł.
2.wydatki majątkowe -59.600.151 zł.

§ 3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.