Raszyn, dnia 09.08.2022r.

OŚGK.6220.11.2021.JK(30)

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 i art. 10, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn,

zawiadamia Strony

- o zebranym materiale dowodowym i zakończeniu postępowania prowadzonego na wniosek Inwestora: spółki D&D Devco sp. z ograniczona odpowiedzialności sp. k z siedzibą ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw z myjnią automatyczną oraz ręczną wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach nr ew. 420 i części 419 obręb 0018 Sękocin Stary, gm. Raszyn.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przy ul. Szkolnej 2a, w godzinach urzędowania (pn. 8.30-17.30, wt-czw. 8:30-15:30, pt. 8.30-13.30) w tym z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, w terminie 7 dni od dnia doręczenie. Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu– wejście główne. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19” ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+22 701-79-06, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: jkozlowski@raszyn.pl, ratusz@raszyn.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Ponadto informuję o:

- wydaniu przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie opinii sanitarnej z dnia 21.04.2022r. znak L. dz. NZ.9022.2.6.2022.3833.145 stwierdzającej odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia,

- wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia z dnia 03.06.2022r. znak WOOŚ-I.4220.595.2022.ML.2 o nie istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia,

- wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinii z dnia 27.07.2022r. znak WA.ZZŚ.5.435.1.197.2022.PD.2 o nie istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz konieczności określenia w decyzji warunków i wymagań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz działań  o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Zgodnie z art. 36  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 – dalej: k.p.a.) zawiadamiam strony postępowania, że z uwagi na obowiązek zawiadomienia stron o zebraniu materiału dowodowego, umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczność przestrzegania procedur określonych przepisami ww. ustawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne nie może być zakończone w ustawowo przewidzianym terminie. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 30.09.2022r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 kpa Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. –zawiadomienie/obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt sprawy (email: jkozlowski@raszyn.pl, tel. 22 701-79-06), z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.