ZARZĄDZENIE  Nr 156/2022

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Dawidy Bankowe

           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) § 16 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 3 Statutu Sołectwa Dawidy Bankowe stanowiącego załącznik do uchwały nr VII/67/07 Rady Gminy Raszyn z dnia        12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dawidy Bankowe, zarządzam co następuje: 

§1.

  1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dawidy Bankowe w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa, w związku z wygaśnięciem, na skutek rezygnacji mandatu dotychczasowego sołtysa Sołectwa Dawidy Bankowe.
  2. Określa się termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Dawidy Bankowe w dniu 23 sierpnia 2022r., godz. 18:00  pod adresem Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ładach
  3. W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznaczam w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania określonego w § 1 ust. 2 niniejszego Zarządzenia.

 

§2.

Ustalam następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania.
  4. Zgłaszanie kandydatur na sołtysa
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru sołtysa.
  6. Przeprowadzenie głosowania: stwierdzenie wyboru sołtysa

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Sołectwa Dawidy Bankowe, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn.