Zarządzenie Nr 153/2022

Wójta Gminy Raszyn
z  dnia 28 lipca 2022 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych w celu promocji Gminy Raszyn

 

Na podstawie art. 7 pkt 18, art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zarządzam co następuje:

 

§ 1

1. W celu prawidłowego, rzetelnego oraz celowego gospodarowania materiałami promocyjnymi wprowadzam Regulamin wydawania materiałów promocyjnych,

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Dystrybucja materiałów promocyjnych Gminy Raszyn odbywa się poprzez Samodzielne Stanowisko ds. Informacji.

3. Dystrybucja jest realizowana nieodpłatnie.

4. Materiały promocyjne wydawane są na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Raszyn.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.