Raszyn, dnia

OŚGK. 7624/9/10/ MS

 

         OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Raszyn
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.)

 

 

zawiadamiam

strony postępowania

 

iż na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.) zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie przykrycia kanału Opaczewskiego, na odcinku od
ul. Łąkowej do ul. Własnej, budowie jezdni łączącej ul. Łąkową z ul. Własną, wykonania przepustu
i budowie odwodnienia we wsi Nowe Grocholice w gminie Raszyn.

 

Ww. przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach o nr ew. 188/13, 757, 188/9, 222/1
i 188/12 we wsi Nowe Grocholice, gmina Raszyn

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a
w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. 206), w godzinach pracy Urzędu Gminy Raszyn tj. w poniedziałek w godz. 8.00-18.00 wtorek, środę, czwartek w godz. 8.00-16.00, piątek w godz. 8.00-14.00.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn - 1 egzemplarz, poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.raszyn.pl (zakładka decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz poprzez wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji – 4 egzemplarze. 

 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.