Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wysokość stawek podatkowych na 2011 rok w Gminie Raszyn

 

 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKOWYCH NA 2011 ROK W GMINIE RASZYN

Na podstawie art. 20a  ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

W związku z powyższym stawki podatku od nieruchomości na 2011r. pozostają na poziomie stawek z roku 2010.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

1.      od gruntów:

 

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2  powierzchni

 

2.      od budynków lub ich części:

 

a)      mieszkalnych  0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – w zakresie handlu i usług o powierzchni powyżej 1000m2 – 20,51 zł  od 1 m2  powierzchni użytkowej

c)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem ujętych  w ppkt. b) - 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

f)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

 

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Podstawy prawne :

Uchwała Nr XXXIX/681/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2009r. Nr 201, poz. 5641).


PODATEK ROLNY

 

W 2011r. podstawą wymiaru podatku rolnego jest Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Raszyn z dnia         23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok, z której wynika cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. 34,00 zł za 1 q.  

W związku z powyższym stawki podatku rolnego na 2011 rok wyniosą:

1) od 1 ha przelicz. gruntów gospodarstw rolnych – 2,5 q x 34,00 zł = 85,00 zł,

2) od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów – 5,0 q x 34,00 zł  = 170,00 zł.

 

Podstawy prawne :

Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2011 roku.

 

PODATEK LEŚNY

 

W 2011r. podstawą wymiaru podatku rolnego jest Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Raszyn z dnia         23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2011 roku 136,50 zł.

W związku z powyższym stawka podatku leśnego obowiązująca w 2011r. wyniesie 30,03 zł za 1 ha fiz. lasu (0,220 m3 x 136,50 zł = 30,03 zł).

 

Podstawy prawne:

Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2011 roku.

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

          a)  powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 500,00 zł,

          b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie    700,00 zł,

          c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton       950,00 zł,

 

2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

 Mniej niż

 Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1.100,00

1.500,00

15

 

1.400,00

1.900,00

Trzy osie

12

19

1.500,00

1.700,00

19

23

1.400,00

1.900,00

23

 

1.500,00

2.100,00

Cztery osie i więcej

12

27

1.600,00

1.900,00

27

29

1.700,00

2.100,00

29

 

1.800,00

2.496,00

 

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 3 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.350,00 zł                                                                              


4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 4 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

 Mniej niż

 Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

25

1.250,00

1.450,00

25

31

1.300,00

1.600,00

31

36

1.450,00

1.968,00

36

 

1.500,00

1.968,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.300,00

1.752,00

40

 

1.800,00

2.580,00

 

5) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od   7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 350,00 zł

                                                              

6) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

 Mniej niż

 Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

23

400,00

500,00

23

 

700,00

900,00

Dwie osie

12

28

   500,00

   700,00

28

36

1.000,00

1.320,00

36

38

1.100,00

1.400,00

38

 

1.200,00

1.728,00

Trzy osie i więcej

12

38

   800,00

1.100,00

38

 

1.100,00

1.400,00


7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

          a) mniej niż 15 miejsc                                                                                       500,00 zł,

          b) równa lub wyższa od 15 do mniej niż 30 miejsc                                            800,00 zł,

          c) równa lub wyższa od 30 do mniej niż 45 miejsc                                         1 450,00 zł,

          d) równa lub wyższa od 45 miejsc                                                                 1 750,00 zł.Podstawy prawne:

Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 

Zwolnienia w podatku od środków transportowych na 2011 rok

 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1. samochody ciężarowe wykorzystywane na zadania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2. autobusy przeznaczone do przewozu dzieci do szkół oznakowane zgodnie z art. 2 pkt. 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

3. jeden samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzystywany wyłącznie na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Raszyn, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza”.

4. Zwolnienia, o których mowa wyżej nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Podstawy prawne:

Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 

DZIENNA STAWKA OPŁATY TARGOWEJ

Przy sprzedaży z:

a)  samochodu osobowego, straganu, stołu - 10,00zł;

b) innych samochodów, przyczep - 15,00zł;

c)  z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 5,00zł.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Raszyn przed rozpoczęciem sprzedaży.

 

Podstawy prawne:

Uchwała Nr XXXIX/666/04 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie stawek opłaty targowej.

 

WPŁATY

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłata targowa płatna jest do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Raszyn

 

Nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001

 

Osoby fizyczne mają możliwość dokonania wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej u sołtysów wsi w terminie płatności rat danego roku  tj. 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Załączniki

PODATEK LEŚNY 2011 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
poprpozycje stawek-2011-INFORMACJA NA STRONĘ WWW (273.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zwolnienia-transport-2011 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PODATEK ROLNY 2011 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała środ. transport.-raszyn-2011-ok (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Tchórzewski
Data utworzenia:2010-12-30 08:12:31
Wprowadził do systemu:Rafał Tchórzewski
Data wprowadzenia:2010-12-30 08:12:52
Opublikował:Rafał Tchórzewski
Data publikacji:2010-12-30 08:16:36
Ostatnia zmiana:2010-12-30 08:19:28
Ilość wyświetleń:8391

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij