Raszyn, dnia 17 stycznia 2011 r.

 

 

OBWIESZCZENIE  

 

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej – rejon ulic: Piasta i Lotniczej

 

 

Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 20 lipca 2010 r. Nr 130, poz. 871) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raszyn uchwały Nr VIII/109/07 z dn. 26 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej– rejon ulic: Piasta i Lotniczej, którego granice we wsi Raszyn obr. 02 wyznaczają: od północy: północna granica działki nr ew. 503 – ul. Piasta i jej przedłużenie do wschodniej granicy działki nr ew. 567, od wschodu: wschodnia granica działki nr ew. 567 – ul. Lotnicza, od południa: południowa granica działki nr ew. 540 i południowo- zachodnia granica działki nr ew.  554 oraz jej przedłużenie do wschodniej granicy działki nr ew. 567, od zachodu: zachodnia granica działki nr ew. 540 i jej przedłużenie do północnej   granicy działki nr ew. 503.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4 i 5, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej  sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod funkcję usług oświaty.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn, pocztą na adres Urząd Gminy Raszyn, 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urbanistyka@raszyn.pl w terminie do dnia 22 lutego 2011r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.