Warszawa, dnia 13 stycznia 2011 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

SPN.III.MC.77240-530/07

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa i ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - informuje, że została wydana decyzja w sprawie nabycia przez Skarb Państwa i ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Raszyn:

-   w obrębie Jaworowa, oznaczonej jako działki ew. nr: 782 o pow. 0,0081 ha i 785 o pow. 0,0029 ha.

dla której orzeczono nabycie na rzecz Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody mazowieckiego Nr 1181/06 z dnia 11 sierpnia 2006 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji „budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradą A2 (Południowa Obwodnica Warszawy) - odcinek węzeł „ Opacz " (bez węzła) - węzeł „ Lotnisko " (bez węzła)

-    wraz z przebudową infrastruktury technicznej ".

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, PI. Bankowy 3/5, pokój nr 220.

zup. wojewody i Sowieckiego

Małgorzata Kamińska Kierownik Regulacji Stanów Prawnych