Raszyn, dnia 29 kwietnia 2011 r. 

PSW.056.01.2011                                                                            

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Raszyn uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Raszyn – artykuły biurowewybrano ofertę Wykonawcy:

 

„RESPO” Sp. C

64-000 Kościan, ul. Kołłątaja 22

 

- z ceną brutto 11 014,65 zł

- z terminem realizacji: do dnia 20.06.2011r

 

Uzasadnienie wyboru :

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i z ofert nie odrzuconych jest ofertą, która przedstawia najkorzystniejszą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

I. Oferty Wykonawców, które podlegają odrzuceniu:

 

Brak.

II. Oferty Wykonawców, które nie podlegają odrzuceniu:

 

1. „RESPO” Sp. c.

64-000 Kościan, ul. Kołłątaja 22

 

Oferta uzyskała łącznie 100,00 punktów,

 

2. Bractwo Reklamowe” Krzysztof Chojnacki

05-090 Raszyn, ul. Lotnicza 24

 

Oferta uzyskała łącznie 65,05 punktów,

 

3. „WOLFART” Katarzyna Wolfart – Szewczyk

05-500 Piaseczno, ul. Pawia 2/52

 

Oferta uzyskała łącznie 84,77 punktów,

 

4. „ARFA” B. Szczygieł, R. Wachowicz

20-704 Łubin, ul. Wojciechowska 9 

 

Oferta uzyskała łącznie 94,45 punktów.

 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.