Raszyn 19 października 2011 r

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójta Gminy Raszyn

w sprawie zgłoszenia wniosku własnego w trybie Art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857. )

 

Na podstawie Art.

 

Punkt I. Treść wniosku własnego.

 

 

Nazwa wnioskodawcy

 

Tytuł zadania

 

Kwota dofinansowania

 

Termin realizacji

 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Łady”

Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów klas 0 i I Szkoły Podstawowej w Ładach

 

 

 

9 100 zł

 

 

 

Do dnia 31 grudnia 2011 r

 

Punkt II. Uprawnienia osób trzecich.

 

Na podstawie Art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857. ), Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że każdy, w terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Punkt III. Podpisanie umowy na realizację zadania.

 

Po terminie określonym w punkcie II oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag od osób trzecich Wójt Gminy Raszyn podpisze umowę na realizację zadania z wnioskodawcą.