Raszyn, dnia 21.02.2012 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 234, poz. 1536 z 2010 r) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.” przyjętego Uchwałą Nr. XVII/230/11 Rady Gminy Raszyn w dniu 29 grudnia 2011 r. Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 16/2012 Wójta Gminy Raszyn z dnia 2 lutego 2012 roku zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionej oferty:

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona
przez Gminę Raszyn
na realizację zadania w roku 2012

Organizacje składające oferty

1.1 Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowiska abstynenckie w 2012 roku na terenie Gminy Raszyn

70 000 zł

Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ARKA"