Raszyn, dnia 21.02.2012 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
O wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 234, poz. 1536 z 2010 r) oraz § 7 "Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r." przyjętego Uchwałą Nr XVII/230/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2011 r. Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 18/2012 Wójta Gminy Raszyn z dnia 2 lutego 2012 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji
udzielona przez
Gminę Raszyn na
realizację zadania
w roku 2012

Organizacje składające oferty

I

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1.1

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Organizacja III Biegu Raszyńskiego, na terenie Gminy Raszyn.

50 000 zł

Klub Sportowy Raszyn

1.2

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Organizacja XII Turnieju bokserskiego juniorów im. Michała Szczepana.

14 000 zł

Klub Sportowy Raszyn

1.3

Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn.

44 000 zł

Klub Sportowy Raszyn

0 zł

Uczniowski Klub Sportowy "Łady"

1.4

Działania na rzecz rozwoju rekreacji ruchowej w różnych grupach wiekowych oraz organizowania imprez i zawodów dyscyplin rekreacji ruchowej, na terenie Gminy Raszyn.

2 000 zł

Klub Sportowy Raszyn

1.5

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: Amatorski Boks Młodzieżowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.

27 000 zł

Klub Sportowy Raszyn

1.6

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: Podnoszenie Ciężarów w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

32 000 zł

Klub Sportowy Raszyn
1.7 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: Brydż Sportowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.

2 000 zł

Klub Sportowy Raszyn
1.8 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej - Szachy w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

0 zł

Uczniowski Klub Sportowy "Łady"
1.9 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: Piłka Nożna w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

140 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy "Łady"

280 000 zł

Klub Sportowy Raszyn