OŚGK.6220.14.2012.JK

Raszyn, dnia 20 czerwca 2012 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje, że:

na wniosek Natalii Marciniewskiej działającej w imieniu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
w dniu 19 czerwca 2012 r. została wydana decyzja nr 107/2012 Wójta Gminy Raszyn znak: OŚGK.6220.14.2012.JK
ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie parkingu przy ul. Godebskiego, zlokalizowanego na działce nr ew. 1235/2 w Raszynie, gm. Raszyn.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a, pokój 203; w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Informację opublikowano poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a,
  • umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raszynie www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko,
  • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 1 egzemplarz.